Alt om hvorfor du må sikre dine data - og hvordan ESET kan hjelpe

LAST NED GRATIS GUIDE
Hva er GDPR?

Er du GDPR-klar?

I mai 2018, vil en ny EU-og EØS personvernforordning tre i kraft.

Hvis dette påvirker deg og din bedrift bør du planlegge mot GDPR allerede i dag. Denne siden er for å bistå deg i bedre å forstå GDPR, summere kravene, og tilby løsninger som kan bistå deg i å nå dine mål. General Data Protection Regulation (GDPR) vil påvirke samtlige organisasjoner i Europa som håndterer persondata i hvilken som helst form. Den vil også påvirke bedrifter som driver handel med EU og EØS- land. Reglene er komplekse og bøtene kan være svært kostbare (opp til €20- millioner) for bedrifter som ikke overholder regelverket.

Du er kommet til rett sted for å lære mer!

calendar due date GDPR

Få din gratis GDPR guide

ESET og våre juridiske rådgivere har laget denne guiden for deg som går i dybden på hvordan de nye EU- reglene vil påvirke deg.

guide general data protection regulation

Online kompatibilitetssjekk

Møter din organisasjon kravene til regelverket?

Imøtekommelse av GDPR, steg for steg

Implikasjonene av GDPR er svært kompleks, så vi har delt prosessen i tre underkategorier med tiltak du bør vurdere. Hver av gruppene har ytterligere trinnvise forklaringer og råd. Klikk på stolpene under for å undersøke disse i detalj.

+Sammendrag

Noen av prinsippene i GDPR er en videreføring av de same reglene som finnes i personverndirektivet, nemlig: rettferdighet, åpenhet; begrensing av formål; minimalistisk innsamling av data; datakvalitet; sikkerhet, integritet og konfidensialitet.

GDPR introduserer et nytt ansvarlighetsprinsipp ved å gjøre Kontrollere vil være ansvarlig for å kunne presentere og demonstrere at organisasjonen overholder reglene i samsvar med direktivet Samtidig, legges det til nye aspekter til det eksisterende personverndirektivet som følger

Lovlighet, rettferdighet og åpenhet – Personopplysninger må nå bli behandlet i en åpen relasjon ovenfor personen(e) dette måtte angå.

Begrensning av formålet – Med noen begrensninger anses arkivering av personlige data som er i offentlighetens interesse ikke å være i overenstemmelse med de opprinnelige formålene for databehandling.

Lagring – Personopplysninger må bli lagret i en slik form at det er mulig å identifisere et individ lenger enn nødvendig for hensikten til behandling eller bearbeiding av nevnte personopplysninger.

Ansvarlighet – Behandlingsansvarlige er ansvarlig for, og må kunne demonstrere samsvarighet med nevnte prinsipper.

+Krav til organisasjonsstruktur

Etter innførsel av GDPR, må du ha implementert en rekke tiltak for å sikre at du reduserer risikoen for brudd på GDPR, slik at du kan bevise at du tar databehandling på alvorlig. Blant nødvendig ansvarlighet er: konsekvensutredninger for personvern, revisjoner, vurderinger, aktivitet poster og (potensielt) utpeke en behandlingsansvarlig.

GDPR gjør det obligatorisk for enkelte organisasjoner å utpeke en databehandlingsansvarlig. Organisasjonen må enten finne en internt ansatt, eller innhente en ekstern konsulent som sin behandlingsansvarlige.

Hvis du er en markedsfører med store kundedatabaser, trenger du sannsynligvis å utnevne en behandlingsansvarlig; lokale myndigheter som Datatilsynet vil kunne gi deg veiledning og råd i prosessen.

Den behandlingsansvarlige vil være ansvarlig for monitorering av overholdelse av GPDR regelverket, rådgi deg om dine forpliktelser, rådgi når og hvor et tiltak som vil påvirke personvernet vil finne sted og bli utført, og være kontaktpunktet for henvendelser fra offentlige myndigheter og enkeltpersoner.

Konseptet bak begrepet ‘one-stop shop’ gjør det mulig for en organisasjon som har forretninger i flere EU-land, å forholde seg til kun et medlemslands myndigheter , selv om reglene for å avgjøre reglene for hvilken myndighet som har ansvaret og hvordan dette håndteres, kan i noen tilfeller være svært kompleks.

+Prosesser, prosedyrer og retningslinjer

GDPR definerer datalekkasje som “et sikkerhetsbrudd som (har) fører til tilfeldig eller ulovlig ødeleggelse, tap, endring, uautorisert avsløring av, eller tilgang til, personlige data overført, lagret eller behandlet”.

Dette er en bredere definisjon enn tidligere, og tar ikke i betraktning om bruddet har skapt eller skaper harme for individer. Hvis du opplever sikkerhetsbrudd og tap av data, må du informere de lokale myndighetene umiddelbart, eller ikke senere enn 72 timer etter at oppdagelsen er gjort.

Dog, du er fritatt fra varsling av individer dersom du har implementert nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte den personlige data, for eksempel kryptering av data.

En sentral del for imøtekommelse med GDPR er personvern ved design, eksempelvis designe hver ny prosess eller produkt med kravene til personvern fremst. Denne tilnærmingen som tidligere har vært å regne som ‘best practice’, er nå et eksplisitt krav.

En konsekvensutredning, eller personvern konsekvensutredning er intendert til å identifisere og minimalisere risikoer i organisasjonen.

GDPR gjør en slik konsekvensutredning til en formell nødvendighet; spesifikt, kontrollere må sørge for at en personvern konsekvensutredning er utført, før arbeidet på elementer under “høy risiko” kan påbegynnes.

Hvis du opererer internasjonalt, vil regler og prosesser for overføring av data til et ikke-EU land vil betraktes som en signifikant vurdering for bedriften, ettersom bøter og straff for manglende overholdelse eller overføring av data til jurisdiksjoner som ikke er anerkjent (av Europakommisjonen) for å ha tilstrekkelige data beskyttelse og personvernregulativer vil skjerpes under GDPR.

+Bevissthet rundt datasikkerhet

Det er kritisk at du begynne tidlig, ja allerede nå, å forklare dine ansatte om behovet for – og hvorfor din organisasjon må forholde seg til GDPR. Det kan være at du også må planlegge forhold og prosedyrer knyttet til GPDR og deres krav til åpenhet og privatpersoners rett til innsyn. Denne typen innsyn vil kunne skape en betydelig økonomisk kostnad, IT- opplæring og logistikkutfordringer.

+Ansvar - tekniske tiltak

GDPR gjør kontroller ansvarlig for enhver demonstrasjon og overenskomst med sikkerhetskravene til GDPR, med andre ord er det nødvendig for din organisasjon å sørge for at alle interne regler og policyer er på plass, slik at du kan fremvise bevis for at reglene blir fulgt etter overenstemmelse til regelverket ved regelmessig monitorering, gjennomgå og vurdere prosedyrer for databehandling, opprette og vedlikeholde sikkerhetstiltak og sørge for at ansatte er tilstrekkelig opplært til å forstå og overholde deres forpliktelser – og – være klar til å demonstrere prosedyrer og kompetanse når som helst dersom dette kreves av nasjonale myndigheter.

+Sikkerhetsbrudd - tekniske tiltak

Du må forberede tiltak knyttet til brudd på datasikkerhet (definert som “et brudd på sikkerhet som fører til tilfeldig, uheldig eller ulovlig destruering, tap, endring, uautorisert tilgang til, overføring av personlig data, lagret eller bearbeidet”) ved å ha etablert klare rutiner og testet prosedyrer slik at organisasjonen kan agere og oppdage på sikkerhetsbrudd når dette er påkrevd.

Unnlatelse av å rapportere brudd når dette kreves kan resultere i bøter, samt en bot for brudd i seg selv.

+Sikre brukers datarettigheter - teknisk

GDPR styrker rettighetene til personen det angår kan , for eksempel kreve retten til å få utlevert informasjon om dataene som behandles om seg selv, tilgang til dataene i visse tilfeller, og korrigering av data som innehar eventuelle feil.

En av de største målene for GPDR er å styrke rettighetene til enkeltpersoner. Som et resultat, regler for å håndtere anmodninger om tilgang må derfor endres eller revideres, og du må oppdatere dine prosedyrer for å etterkomme dette.

Som hovedregel er du ikke tillatt å ta betalt for en henvendelse som samsvarer med kravene som her omtalt; og, du vil normalt ha en virkemåned for å etterkomme slike krav (den nåværende grensen er 40 dager).

Retten til å bli glemt (‘slettet’ i begrepsbruken av GDPR) gir individer rettigheter til å kreve at kontrollere sletter deres personlige data uten ubegrunnet opphold i visse situasjoner, for eksempel der det måtte foreligge et problem med underliggende lovligheten av behandlingen, eller dersom en trekker ens samtykke.

Tredjeparter du eventuelt måtte dele personens data er også omfattet av disse reglene.

GDPR definerer profiling som “enhver form for automatisk behandling av personopplysninger bestående av personopplysninger til, eksempelvis, å evaluere bestemte personlige forhold rundt en person, spesielt for å analysere eller forutse visse aspekter om naturlig personens forhold til arbeid, økonomiske situasjoner, helse, personlige preferanser, interesser, pålitelighet, atferd, plassering eller bevegelser”; men, det er noe tvetydighet rundt hvordan personenes rettigheter til å bli overvåket vil bli håndhevet.

GDPR introduserer en ny rett til mobile data, som går utover individets rett til å kreve at du gir dataene i et vanlig elektronisk format og krever at selskapets kontroller gir informasjonen i en strukturert, og maskinlesbar form.

Det er noen begrensninger knyttet til denne regelen, eksempelvis gjelder dette kun for personopplysninger som behandles av automatiske systemer.

Som del av GPDRs formål er å fremme rettigheter, EU-kommisjonen gir også visse rettigheter til å begrense behandling og retten til å påklage og hindre at deres persondata blir benyttet for direkte markedsføring, inkludert profilerings aktiviteter for direkte markedsføring.

Når et individ påklager databehandling, kan ikke dataene videre behandles for direkte markedsføring ytterligere og individets kontaktinformasjon må så videre legges til en egen intern unntaksliste.

Organisasjoner må informere individene om deres rett til å klage behandling av data på en slik måte som er eksplisitt og atskilt fra andre opplysninger de ellers må gi.

+Kommunisere informasjon om personvern (samtykker og informasjon om rettferdig behandling)

Det kan hende at du må revidere hvordan du søker, innhenter og lagrer samtykker; et individs samtykke til behandling av persondata må være lett å trekke, og må også være en bekreftende indikasjon på en avtale hvor personopplysninger blir behandlet – det kan ikke innhentes samtykke fra stillhet, pre avmerkede bokser eller inaktivitet.

GDPR gir ekstra beskyttelse og rettigheter når det kommer til håndtering av personinformasjon relatert til barn, spesielt i relasjon til kommersielle tjenester som sosiale nettverk.

Online, er foreldres eller foresattes samtykke påkrevd for bruk av personinformasjon for enhver under 13 år; Medlemsland kan sette sine egne regler for de mellom 13-15. Hvis de velger å ikke gjøre dette, er foreldre eller foresattes samtykke påkrevd for barn under 16 år.

Som et følge av GPDR, bør du og din organisasjon vurdere en implementasjon av robuste systemer å bekrefte individenes alder og for å innhente samtykke fra foreldre eller foresatte tillatelse til å behandle slike data.

Et samtykke må kunne verifiseres, og når en innhenter personopplysninger om barn, må personvernerklæringen være fattet med et språk som barn vil kunne forstå.

GDPR trolig vil øke omfanget av elementer du må informere om individuelt , for eksempel dine rettslige grunnlag for å behandle deres data, oppbevaringsperiodene for data og deres rett til å klage til myndighetene hvis de har mistanke om ulovlig eller feilaktig bruk og håndterer data; Merk at GDPR krever denne informasjonen angis i kortfattet, tydelig språk.

+Datasikkerhet (integritet og konfidensialitet)

GDPR iverksetter og pålegger bedrifter å følge sikkerhetsprinsipper som samsvarer med eksisterende direktivet, herunder: rettferdighet, lovligheten til aktiviteten og åpenhet; formåls begrensning for datainnsamling; minimering av data; kvalitetssikring av data; sikkerhet, integritet og konfidensialitet.

Du må forsikre at personopplysninger er behandlet på en slik måte og som sikrer sikkerheten, inkludert beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling av data og mot utilsiktet tap, destruksjon eller skade: “Organisasjonen og enkelte utenforstående tjenesteleverandører pliktes å iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak, for å sikre et sikkerhetsnivå tilpasset risikoen”.

Reguleringen foreslår flere sikkerhetstiltak som kan implementeres for å oppnå tilstrekkelig databeskyttelse, inkludert: pseudonymisering og kryptering av personopplysninger; muligheten til å sikre konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og fleksibilitet av systemer og tjenestebehandling av personopplysninger; muligheten til å gjenopprette tilgjengeligheten av og tilgang til personlige data tidsnok i tilfelle en fysisk eller teknisk hendelse; og en prosess for regelmessig testing, vurdere og evaluere effektiviteten av tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre sikkerheten for behandling av persondata.

GDPR angir kryptering som en tilnærming for å bidra til å sikre etterlevelse av noen av disse forpliktelsene.
For å sitere reguleringen sier artikkel 32: – sikkerheten for databehandling

“1. Taking into account the state of the art, the costs of implementation and the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons[…]

En kontroller en person eller organsom alene eller sammen, bestemmer formål og middel for behandling av persondata. GDPR definerer en kontroller som:

“den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre enheter som alene eller sammen med andre, bestemmer formål og middel til behandling av personopplysninger; hvor formål og middel for slik behandling bestemmes av Unionen eller medlemsstatens lov, kontrolleren eller de bestemte kriterier for sin nominasjon kan gies av Unionen eller av medlemslandets lov.”

Kontrolleren og databehandleren er en enhet som behandler data på vegne av en eier. GDPR definerer en databehandler som:

“En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som behandler personopplysninger på vegne av kontrolleren”.

En domenekontroller (kontroller for et domene i organisasjonen) er en person eller organ som utelukkende eller kollektivt, bestemmer formål og middel for behandling av persondata.

behandleren skal iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et sikkerhetsnivå samsvarer med den gjeldende risikoen, inkludert blant annet: (a) pseudonomisering og kryptering av personopplysninger […]»

Artikkel 34 – Informering om databrudd til berørte individer
“3. Kommunikasjonen med individer omtalt i avsnitt 1 er ikke være nødvendig dersom en eller flere av følgende betingelser er oppfylt:

(a) En kontroller er en person eller organ som utelukkende eller kollektivt, bestemmer formål og middel for behandling av persondata.

GDPR definerer en kontroller som:

“en person eller organ som alene eller sammen, bestemmer formål og middel for behandling av persondata. GDPR definerer en kontroller som: “den fysiske eller juridiske personen, offentlig myndighet, byrå eller andre enheter som alene eller sammen med andre, bestemmer formål og middel til behandling av personopplysninger; hvor formål og middel for slik behandling bestemmes av Unionen eller medlemsstatens lov, kontrolleren eller de bestemte kriterier for sin nominasjon kan gies av Unionen eller av medlemslandets lov. kontrolleren har implementert nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, og disse tiltakene ble brukt til personopplysningene påvirket av bruddet, særlig de som gjør personopplysningene uforståelige for enhver person som ikke er autorisert tilgang til den, som eksempelvis kryptering […]»

+Data dokumentasjon, juridiske detaljer og revidering

Du bør dokumentere hvilke persondata du har lagret, bearbeider, hvor den kom fra og med hvem du deler denne informasjonen med.

Hvis du har unøyaktig personopplysninger og har delt dette med en annen organisasjon, krever GDPR at du fortelle disse om den oppdagede feilen slik at også disse kan rette sine egne kopier av dataene. Dette kan kreve revidering av informasjonslageret i hele organisasjonen eller for definerte områder. Dette vil også bistå din organisasjon i å overholde ansvarlighetsprinsippet i GDPRS.

Under GDPR regelverket bør du undersøke hvordan organisasjonen behandler personopplysninger og kunne vise til det rettslige grunnlaget for hvordan du dokumenterer og utfører disse prosessene.
Dette er nødvendig ettersom andres rettigheter blir med GDPR, avhengig av din organisasjons rettslige grunnlag for behandling av deres persondata. Et eksempel er at folk vil ha sterkere rett til å ha sine data slettet der du bruker samtykke som din hjemmel for behandling. Imidlertid er det viktig å huske at samtykke er bare ett av en rekke forskjellige måter å legitimere behandling og kan være den minst egnede metoden (ettersom samtykket kan trekkes).

The information presented on this webpage does not constitute a legal opinion, and users should not rely on its accuracy when making financial or business decisions. ESET will not be liable for outcomes resulting from such actions. Always seek independent legal advice.

Bli med på vårt GDPR webinar

Snakk med våre eksperter om hvordan de nye GPDR reglene vil påvirke din bedrift. ESET arrangerer webinarer som forklarer utfordringene rundt GDPR. Webinarene er helt gratis, bare registrer deg under og vi sender deg en invitasjon.

Kryptering som løsning

Hva er kryptering?

Kryptering er en prosess hvor informasjonen blir kodet på en slik måte at det forhindrer uautorisert tilgang til informasjonen.

Nøkkellengde og krypteringsstyrke

Krypteringsstyrke er oftest forbundet med nøkkellengde (bits) og krypteringsalgoritmen som er benyttet. Den enkleste måten å knekke en krypterting på er å prøve alle de potensielt mulige krypteringsnøklene. Dette er også kjent som et brute-force attack, men takket være lange nøkler har gjort denne typen angrep svært ineffektiv.

Å brute force en 128-bit AES nøkkel, må hver enkelt av oss 7 milliarder mennesker på jorden nødt for å prøve 1 milliard nøkler i sekundet i omrtent rundt 1.5 trillioner år for å kunne teste hver enneste mulige nøkkel.

Med så lange nøkler har angipere flest sluttet med å prøve denne bakveien inn. I stedet ser de etter svakheter og sikkerhetsbrister i krypteringsprogramvaren, eller prøver å infisere systemet med malware for å fange opp passord eller nøklene etter hvert som disse blir benyttet i systemet.

For å minimere disse risikoene, bør du benytte en uavhengig tredjepartsleverandør, og en oppdatert anti-malware løsning.

Hvordan virker det?

Kryptering benyttes oftest på to forskjellige måter:

Kryptert lagring ofte omtalt som ‘sovende data’ – vanligvis benyttet for å kryptere en hel disk, stasjon eller enhet.

Denne typen kryptering hjelper først når et system er stengt ned, en stasjon blir løst ut eller krypteringsnøkkelen er tilbaketrukket eller blokkert.

Kryptert innhold  også omtalt som detaljert kryptering – oftest omtalt som kryptering av filer eller innhold på applikasjonsnivå.

De vanligste eksemplene er kryptering av E-post hvor meldingsformatet er intakt for å kunne bli overført mellom mailservere, men vor tekstinnholdet sammen med eventuelle vedlegg er kryptert.

eset data encryption example

Hvilken kryptering trenger jeg?

Mens nøkkellengde og programvares funksjonalitet er viktig, er det ikke alle som forteller deg hvordan de vil fungere sett fra brukerens- og administratorens synspunkt.

FIPS - 140 sertifisering

En av de mest anerkjente sertifiseringene er FIPS-140 standarden. Hvis et produkt er sertifisert etter FIPS-140 er den allerede mer sikker enn de hva de fleste situasjonene krever og vil være godkjent under GDPR regelverket.

Brukervennlighet for sluttbrukere

Det vil oppstå situasjoner hvor dine ansatte vil måtte avgjøre om hvorvidt en trenger å kryptere et dokument, E-post med mer. Det er derfor kritisk at de er i stand til å både benytte programvaren som organisasjonen benytter, og at de føler seg sikker på at programvaren ikke låser dem selv – eller godkjente mottakere – ute fra sine filer.

Ekstern administrasjon av nøkler, innstillinger og sikkerhetsregler

For at ansatte og sluttbrukere skal slippe å måtte forholde seg til beslutninger knyttet til sikkerhet kan kryptering administreres over alt, men, dette kan ha en uheldig begrensende effekt for de legitime forretningsprosessene innad i organisasjonen og til sist, kvele produktivitet. Involvering av en ekstern sikkerhetsadministrator som lar deg endre krypteringsnøkler, funksjonalitet eller innstillinger for eksterne brukere – for brukere som normalt representerer den største sikkerhetsutfordringen – gjør det mulig å sette standardinnstillingene for sikkerhet og tvungen kryptering høyere enn du ellers ville gjort, samtidig som de daglige prosessene i virksomheten kan fortsette som ønsket.

Administrasjon av krypteringsnøkler

En av de største utfordringene knyttet til brukervennlighet, er hvordan brukeren er forventet å dele kryptert informasjon. Det er to tradisjonelle metoder:

Delt passord, som oftest lider av å være lett-å-huske-og-usikker, eller, umulig-å-huske-men-notert-ned-på-en-lapp-eller-glemt.

Public-key kryptering, som fungerer bra på tvers av mindre arbeidsgrupper med liten eller ingen utskiftning av medarbeidere, men som kan bli utfordrende i store og dynamiske grupper.

Bruk av delte krypterte nøkler som er administrert sentralt kan løse disse utfordringene, hvor en samtidig får en ekstra bonus ved å gjenskape metoden som benyttes for å låse husdører, biler og smarttelefoner. De ansatte kjenner allerede til konseptet og trenger derfor kun å bli introdusert for løsningen en gang. Kombinert med et premium fjernstyringsverktøy er delte krypteringsnøkler et sikkert slag for en optimal balanse mellom sikkerhet og anvendbarhet.

Prøv DESlock Encryption gratis

Fyll ut feltene og vi vil gi deg en prøveperiode, slik at du selv kan se fordelene ved kryptering fra ESET.
Som en oppfølging, kan ESET kontakte deg via telefon eller e-post.

Hvordan ESET kan hjelpe

Vår løsning:
DESlock Encryption fra ESET

Kryptering av personlige data i dine datasystemer kan bidra til å oppnå flere av kravene til GDPR. ESETs løsninger er kraftige, enkel å implementere, og kan sikkert kryptere harddisker, eksterne lagringsmedier, filer og E-post.

DESlock Encryption lar deg møte de sikkerhetskravene ved å enkelt aktivere krypteringsregler, samtidig som produktiviteten ivaretas. Løsningen er svært vennlig også ovenfor helpdesk og førstelinjesupport i organisasjonen, ha kort utrullingstid – ingen andre produkter kan matche DESlock når det kommer til flaksibilitet og brukervennlighet.

Selve klienten krever minimal brukerinteraksjon, forbedring av overholdelse av regelverk og generell sikkerhet av din bedrifts data, fra en enkelt MSI installasjonspakke. Serverinstallasjonen gjør det enkelt å administrere brukere og arbeidsstasjoner og utvider beskyttelsen av selskapet også utenfor bedriftens netverk.

Hva DESlock Encryption tilbyr

Enkelt og kraftig kryptering for organisasjoner i alle størrelser, sikker kryptering av filer på harddisker, eksterne enheter og sendt over E-post

Sertifisering: FIPS 140-2 sertifisert 256 bit AES kryptering gir garantert sikkherhet

Hybrid-cloud basert administrasjonsserver for full fjernstyring av klienters krypteringsnøkler og sikkerhetspolicy

Støtte for Microsoft® Windows® 10, 8, 8.1 med UEFI og GPT, 7, Vista, XP SP 3; Microsoft Windows Server 2003-2012; Apple iOS

Algoritmer & og standarder: AES 256 bit, AES 128 bit, SHA 256 bit, SHA1 160 bit, RSA 1024 bit, Triple DES 112 bit, Blowfish 128 bit

DESlock+ Pro – Fordelene i detalj

Komplett disk kryptering
Hurtig og transparent pre-boot sikkerhet

Kryptering av eksterne media
Policy-basert kryptering av eksterne media, passende for alle bedrifter og deres sikkerhetspolicy

Outlook plugin for E-post & vedlegg
Send og motta kryptert E-post og vedlegg gjennom Outlook

Virtuelle disker & krypterte arkiv
Opprette en sikker, kryptert stasjon på din PC eller en annen lokasjon, eller en krytert lagringsstasjon med alle underkataloger og filer

Fil- og mappekryptering
Hurtig og synlig, gir et ekstra beskyttende sikkerhetslag

Kryptering av tekst & utklippstavle
Krypter hele eller deler av et tekstvindu, nettlesere, databaser, notater eller web-mail

Sentralisert administrasjon
Full kontroll over lisensiering og programvarens funksjoner, sikkerhetspolicy og kyrpteringsnøkler.

DESlock+ Go portabel kryptering
Brukervennlig probgramvare på ulisensierte systemer

Prøv DESlock Encryption gratis

Fyll ut skjemaet under og og få en gratis prøveversjon, slik at du kan oppleve fordelene ved kryptering med ESET. ESET kan kontakte deg via telefon eller e-post for oppfølging.

Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen på våre nettsider. Mer informasjon.

OK