Miks peab andmekaitsest tõsiselt rääkima hakkama ja kuidas ESET saab aidata

LAADIGE ALLA TASUTA JUHEND
Mis on (GDPR) üldmäärus?

Kas te vastate isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele?

2018. aasta mais jõustub uus üleeuroopaline isikuandmete kaitse üldmäärus.

Kui see teid mõjutab, siis peaksite juba praegu vastavusnõuetele mõtlema hakkama. See veebileht on loodud selleks, et aidata teil mõista isikuandmete kaitse üldmäärust, välja tuua selle nõuded ja pakkuda lahendusi. Isikuandmete kaitse üldmäärus mõjutab igat Euroopa organisatsiooni, mis tegeleb mis tahes isikuandmetega. See mõjutab ka igat ettevõtet, kes Euroopa Liidus äri ajab. Eeskirjad on keerulised ning trahvid nõuetele mitte vastamise eest on märkimisväärsed (kuni 20 miljonit eurot).

Aga te olete täpsema info saamiseks tulnud õigesse kohta!

calendar due date GDPR

Tellige tasuta isikuandmete kaitse üldmääruse juhend

ESET ja tema juriidilised nõustajad on koostanud selle põhjaliku juhendi, uurimaks kuidas uus EL-i määrus teid mõjutab.

guide general data protection regulation

Online compliance check

Does your organization comply with the regulation?

Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastamine, samm-sammult

Isikuandmete kaitse üldmääruse nüansid on keerulised, seega oleme vastavusprotsessi jaotanud kolme meetmete rühma, mida peaksite arvesse võtma. Rühmad on omakorda jaotatud erinevate valdkondade järgi koos üksikasjalike selgitustega. Klõpsake allpool olevatel linkidel ja saate uurida teid huvitavaid valdkondi.

+Kokkuvõte

Mõned isikuandmete kaitse üldmääruse põhimõtted on järg praeguses isikuandmete kaitse direktiivis olevatele põhimõtetele: õiglus, seaduspärasus ja läbipaistvus; eesmärgi piiramine; andmete minimeerimine; andmete kvaliteet; turvalisus, puutumatus ja konfidentsiaalsus. Isikuandmete kaitse üldmäärus lisab praegustele andmekaitse põhimõtetele järgnevad uued aspektid:

Õiglus, seaduspärasus, läbipaistvus – isikuandmeid tuleb nüüd andmesubjektiga seoses töödelda läbipaistval viisil.

Eesmärgi piiramine – kui mõned keelud välja arvata, siis isikuandmete arhiveerimist avalikkuse huvides ei peeta algupäraste töötlemiseesmärkidega mittevastavaks.

Säilitamine – isikuandmeid tuleb säilitada kujul, mis võimaldab andmesubjektide tuvastamist mitte kauem, kui on vajalik eesmärkidel, milleks isikuandmeid töödeldakse.

Vastutus – andmete töötleja vastutab põhimõtete täitmise eest ning tal lasub kohustus näidata andmete vastavust põhimõtetega.

+Korralduslikud nõuded

Isikuandmete kaitse üldmääruse järgi peate te kasutusele võtma mitmed meetmed, kindlustamaks, et vähendate isikuandmete kaitse üldmääruse rikkumise riski, ning tõestamaks, et suhtute andmete töötlemisse tõsiselt. Vajalike vastutusmeetmete hulka kuuluvad: andmekaitse mõjuhinnang, auditid, privaatsuspoliitika ülevaatamine, tegevusaruanded ja (potentsiaalselt) andmekaitseinspektori ametisse nimetada.

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on teatud organisatsioonidel kohustus ametisse nimetada andmekaitseinspektor. Andmekaitseinspektorina peavad organisatsioonid ametisse nimetama personali liikme või välise konsultandi.

Kui te olete müüja suure kliendiandmebaasiga, siis tõenäoliselt peate ametisse nimetama andmekaitseinspektori. Riiklikud andmekaitsevõimud peavad andma juhiseid selle kohta, kes inspektoriks sobib.

Teie andmekaitseinspektor vastutab üldmäärusega vastavuse seire eest, viib teid kurssi teie kohustustega, annab nõu, millal ja kuidas tuleb läbi viia andmekaitse mõjuhinnang, ning vastab andmekaitsevõimude ja isikute päringutele.

Ainukontrolli põhimõte võimaldab mitmes Euroopa Liidu riigis rajatud organisatsioonil tegeleda ainult ühe riikliku andmekaitseasutusega , kuid eeskirjad, mis määravad, milline andmekaitseasutus peaks selle rolli võtma ja kuidas kaebustega tegelema, on mõnikord keerulised.

+Protsessid, protseduurid ja poliitika

Isikuandmete kaitse üldmäärus defineerib andmeleket kui “turvaleket, mis päädib edastatud, säilitatud või muul moel töödeldud isikuandmete tahtmatu või ebaseadusliku hävimisega, kaotamisega, muutmisega, volitamata avalikustamisega või ligipääsemisega”.

See on laiem definitsioon kui enne ning ei võta arvesse seda, kas leke tekitab inimesele kahju. Kui teil on esinenud andmeleke, siis peate sellest informeerima riiklikku andmekaitseasutust kohe või 72 tundi pärast lekke avastamist.

Kuid te olete vabastatud isikute teavitamisest, kui te olete rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks, näiteks krüpteerimist.

Oluline osa isikuandmete kaitse üldmääruse järgimisel on lõimitud andmekaitse, see tähendab et iga uus töötlusviis või toode tuleb lõimida andmekaitse nõuetega. Kui enne oli selline käsitlus parim praktika, siis nüüd on see selgesõnaline nõue.

Andmekaitse mõjuhinnang on mõeldud mittevastavusriskide tuvastamiseks ja minimeerimiseks.

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt on andmekaitse mõjuhinnang ametlik nõue. Andmete töötlejad peavad kindlustama, et andmekaitse mõjuhinnang viidaks läbi enne, kui algab mis tahes „kõrge riskiga“ töötlemistegevus.

Kui te tegutsete rahvusvaheliselt, siis teie eeskirjad ja protsessid andmete edastamiseks mitte Euroopa Liidu alluvusalasse kuuluvatesse riikidesse on eriti olulised, kuna trahvid mittevastavuse puhul või juhul, kui andmeid edastatakse alluvusalasse, millel Euroopa Komisjoni arvates puudub piisav andmekaitsemäärus, muutuvad isikuandmete kaitse üldmääruse jõustudes palju karmimaks.

+Teadlikkus andmekaitsest

Nüüd on aeg hakata oma töötajatele selgitama vajadust isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastata. Te peaks juba praegu planeerima muutusi protseduurides, mis oleks vastavuses isikuandmete kaitse üldmääruse uute läbipaistvuse ja individuaalsete õiguste sätetele. Sellel võivad olla märkimisväärsed finantside, IT ja koolitusega seotud mõjud.

+Vastutus – tehnilised meetmed

Isikuandmete kaitse üldmäärus paneb andmete töötlejad kohustuse näidata vastavust andmekaitse põhimõtetega, seega peate kindlustama, et teil oleks paigas kindel poliitika, tõestamaks et vastate nõutud standarditele, jälgides, üle vaadates ja hinnates oma andmetöötluse protseduure, võttes kasutusele kaitsemeetmed, ning tagades, et teie personal on koolitatud ja oma kohustustest teadlik. Te peate olema valmis seda millal iganes, kui teie riiklik andmekaitseasutus seda nõuab.

+Andmeleke – tehnilised meetmed

Te peate valmistuma andmeleketeks (defineeritud kui “turvaleke, mis päädib edastatud, säilitatud või muul moel töödeldud isikuandmete tahtmatu või ebaseadusliku hävimisega, kaotamisega, muutmisega, volitamata avalikustamisega või ligipääsemisega”) kehtestades selge poliitika ja testitud protseduurid, kindlustamaks, et saate andmelekke puhul reageerida ning nõutud asutusi teavitada.

Lekkest mitte teatamine võib päädida trahviga mitte teatamise, aga ka lekke enda eest.

+Andmesubjekti õiguste tagamine - tehniliselt

Isikuandmete kaitse üldmäärus tugevdab andmesubjektide , õigusi, näiteks lisades õiguse nõuda teavet neid puudutavate andmete töötlemise kohta, õiguse teatud olukordades andmetele ligi pääseda ning õiguse parandada ebaõigeid andmeid.

Isikuandmete kaitse üldmääruse üks peamisi eesmärke on toetada isikute õigusi. Selle tulemusena muutuvad subjekti ligipääsunõudeid käsitlevad eeskirjad ning selle peegeldamiseks peate oma protseduure uuendama.

Üldiselt pole teil õigus nõude täitmise eest tasu küsida, samuti on teil nõude täitmiseks üldjuhul aega üks kuu (praegune piirang on 40 päeva).

Õigus olla unustatud (isikuandmete kaitse üldmääruse terminoloogias „kustutamine“) võimaldab isikutel teie andmetöötlejatelt nõuda, et nad kustutaks nende isiklikud andmed teatud olukordades ilma igasuguse viivituseta, näiteks kui tegemist on töötlemise seaduslikkuse probleemiga või kui nad võtavad oma nõusoleku tagasi.

Need eeskirjad kehtivad ka kolmandate osapoolte puhul, kellega te isikute andmeid jagate.

Isikuandmete kaitse üldmäärus defineerib profileerimist kui „mis tahes kujul automatiseeritud isikuandmete töötlemist, mis sisaldab isikuandmete kasutamist, hindamaks füüsilise isikuga seotud isiklikke aspekte, eelkõige töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste või huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega seotud aspekte.“ Kuid pole veel selge, kuidas andmesubjektide õigust mitte saada otsustuste osaks profileerimise põhjal kehtestatakse.

Isikuandmete kaitse üldmäärusega kehtestatakse uus andmete ülekandmise õigus, mille kohaselt on isikutel õigus teilt nõuda neid puudutavaid isikuandmeid elektroonilisel kujul ning andmetöötleja peab andma andmed struktureeritud, levinud ja masinloetaval kujul.

Sellel eeskirjal on mõned piirangud. Näiteks kehtib see vaid automatiseeritult töödeldud isikuandmete kohta.

Kuna eesmärgiks on individuaalsete õiguste toetamine, siis Euroopa Komisjon annab ka õiguse takistada teatud andmetöötlust ning õiguse olla vastu isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, sealhulgas profileerimistegevustele otseturunduseesmärkidel.

Kui isik on vastu, siis nende andmeid ei tohi otseturunduse eesmärgil töödelda ning isiku kontaktandmed tuleks lisada firmasisesesse piirangufaili.

Organisatsioonid peavad sõnaselgelt ja muust inimestele antavast informatsioonist eraldiseisvalt inimesi teavitama nende õigusest olla vastu nende andmete töötlemisele.

+Isikuandmete saamine (nõusolekud, õiglase töötlemise teatised)

Te peate ehk üle vaatama, kuidas te otsite, saate ja salvestate nõusolekuid. Andmesubjekti nõusolekut nende isikuandmete töötlemiseks peab olema niisama lihtne tagasi võtta, kui anda, ning see peab olema positiivne märk nõusolekust isikuandmete töötlemiseks – seda ei saa järeldada vaikimisest, eelnevalt märgistatud kastikestest või tegevusetusest.

Kuna eesmärgiks on individuaalsete õiguste toetamine, siis Euroopa Komisjon annab ka õiguse takistada teatud töötlemist ning õiguse olla vastu isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, sealhulgas  profileerimistegevustele otseturunduse eesmärkidel.

Kui isik on vastu, siis nende andmeid ei tohi otseturunduse eesmärgil töödelda ning isiku kontaktandmed tuleks lisada firmasisesesse piirangufaili. Organisatsioonid peavad sõnaselgelt ja muust inimestele antavast informatsioonist eraldiseisvalt inimesi teavitama nende õigusest olla vastu nende andmete töötlemisele.

Isikuandmete kaitse üldmäärus tõenäoliselt lisab asju, mida peate andmesubjektidele rääkima, näiteks teie õiguslik alus nende andmete töötlemiseks, teie andmete säilitamise aeg ning nende õigus esitada kaebus riiklikule andmekaitseasutusele, kui nende arvates on probleem sellega, kuidas nende andmeid käitlete. Pange tähele, et isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt peate te selle informatsiooni edastama selges ja arusaadavas keeles.

+Andmeturve (puutumatus ja konfidentsiaalsus)

Isikuandmete kaitse üldmäärus sätestab andmeturbe põhimõtted, mis on sarnased praeguses direktiivis olevatega: õiglus, seaduspärasus ja läbipaistvus, eesmärgi piiramine; andmete minimeerimine; andmete kvaliteet; turvalisus, puutumatus ja konfidentsiaalsus.

Te peate kindlustama, et isikuandmeid töödeldakse viisil, et oleks tagatud turvalisus, sealhulgas kaitse volitamata või õigusvastase töötlemise ning tahtmatu kaotamise, hävitamise või kahjustamise vastu: Organisatsioon ja mis tahes sisse ostetud teenusepakkuja peab rakendama asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, tagamaks riskile vastava turvataseme.“

Määrus toob välja mitmed turvameetmed, mida saab andmekaitses kasutada, sealhulgas pseudonüümide kasutamine ja isikuandmete krüpteerimine; võime tagada isikuandmeid töötlevate süsteemide ja teenuste pidev konfidentsiaalsus, puutumatus, kättesaadavus ja vastupidavus; võime õigeaegselt taastada isikuandmete kättesaadavus ja ligipääs isikuandmetele füüsilise või tehnilise intsidendi korral; ja regulaarse tehniliste ja korralduslike meetmete testimise ja hindamise protsess, tagamaks isikuandmete töötlemise turvalisuse.

Isikuandmete kaitse üldmäärus toob ühe võimalusena välja krüpteerimise, mis aitaks tagada vastavuse määruses toodud kohustustega. Tsitaat määrusest:

Artikkel 32 – Töötlemise turvalisus

“1. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja meetmete rakenduskulusid, töötlemise laadi, konteksti ja eesmärke, samuti füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab vastutav andmetöötleja ja volitatud andmetöötleja asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada riskile kohase turvalisustaseme, sealhulgas: (a) pseudonüümide kasutamine ja isikuandmete krüpteerimine […]”

Artikkel 34 – Andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest

“3. Lõikes 1 osutatud andmesubjekti teavitamist ei nõuta juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: (a) vastutav andmetöötleja on kehtestanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud kaitsemeetmed ja neid kohaldati isikuandmetega seotud rikkumisest mõjutatud isikuandmetele, kasutades eelkõige selliseid meetmeid, mis muudavad isikuandmed juurdepääsuõiguseta isikutele loetamatuks, näiteks krüpteerimine […]”

 

+Andmete dokumentatsioon, õiguslik alus ja audit

Te peate dokumenteerima, millised isikuandmed teil on, kust te need saite ja kellega te neid jagate.

Kui teil on ebatäpsed isikuandmed ja te olete neid teise organisatsiooniga jaganud, siis isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt peate te teist organisatsiooni ebatäpsusest teavitama, et see saaks oma dokumente parandada. Selleks on võib-olla vajalik organisatsioonisisene või mõne teatud ärivaldkonna infoaudit. See aitab teil ka vastata isikuandmete kaitse üldmääruse vastutuspõhimõttele.

Isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt tuleb teil uurida, kuidas te isikuandmeid töötlete ning tuvastada õiguslik alus, mille alusel te töötlemist läbi viite ja dokumenteerite.

See on vajalik, kuna isikuandmete kaitse üldmäärus muudab mõnede inimeste õigusi sõltuvalt teie õiguslikust alusest nende isikuandmete töötlemiseks. Ühe näitena võib tuua selle, et inimestel on tugevam õigus lasta oma andmed kustutada, kui te kasutate töötlemise õigusliku alusena nõusolekut. Siiski, nõusolek on vaid üks mitmetest viisidest töötlemist õiguspäraseks muuta ning ei pruugi olla parim (seda saab ka tagasi võtta).

Antud veebilehel esitatud informatsioon pole juriidiline arvamus ning kasutajad ei tohiks tugineda selle täpsusele rahalisi või ärilisi otsuseid langetades. ESET pole sellisest tegevusest tingitud tulemuste eest vastutav. Otsige alati sõltumatut juriidilist nõu.

Join our GDPR webinar

Talk to our experts about how the new General Data Protection Regulation will affect your business. ESET is hosting webinars to explain the issues around the GDPR. These webinars are free to attend: just sign up below and we’ll invite you to the next event.

Krüptimine kui lahendus

Mis on krüpteerimine?

Krüpteerimine on informatsiooni kodeerimine viisil, mis takistab volitamata osapooltel seda lugeda.

Võtme pikkus ja krüpteeringu tugevus

Krüpteeringu tugevus on tavaliselt võrdeline võtme pikkuse (bitid) ja kasutatud krüpteerimisalgoritmiga. Lihtsaim viis krüpteeringut murda on proovida kõiki võimalikke võtmeid. Seda tuntakse jõhkra jõu ründena, kuid pikemad võtmed on selle lähenemisviisi ebatõhusaks muutnud.

128-bit AES võtme jõhkra jõu ründeks peaks iga inimene 7 miljardist inimesest Maal iga võtme testimiseks kontrollima  1 miljardit võtit sekundis 1,5 biljonit aastat järjest.

Ründajad ei püüa tavaliselt algoritmi lahti murda või võtit jõhkra jõuga rünnata. Selle asemel otsivad nad krüpteerimistarkvaras haavatavaid kohti või püüavad salasõnade või võtmete saamiseks süsteemi pahavaraga nakatada.

Riskide minimeerimiseks peaksite kasutama sõltumatult kinnitatud krüpteerimistoodet ja kasutama viimast kaasaegset pahavaravastast lahendust.

Kuidas see töötab?

Krüpteerimist rakendatakse tavaliselt kahel viisil:

Krüpteeritud mälu – andmed krüpteeritakse seal, kus need luuakse – seda kasutatakse tavaliselt kogu ketta, ajami või seadme krüpteerimiseks.

Seda tüüpi krüpteerimine hakkab toimima alles siis, kui süsteemi töö on lõpetatud, ajam välja võetud või krüpteerimisvõti blokeeritud.

Krüpteeritud sisu osaline krüpteerimine – failide või teksti krüpteerimine rakendustasemel.

Levinuim näide on e-maili krüpteerimine, kus sõnumi formaat peab jääma terviklikuks, et e-maili klientrakendus sellega toime tuleks, aga e-maili tekst koos manustega krüpteeritakse.

eset data encryption example

Milline krüpteering olema peaks?

Kuigi võtme pikkus ja tarkvara võimaluste ulatus on olulised, ei näita need, kui hästi toode kasutaja ja administraatori vaatenurgast töötab.

FIPS - 140 kinnitus

Laialtlevinuim sõltumatu kinnitus on FIPS-140 standard. Kui toode on FIPS-140 kinnitatud, siis on see juba turvalisem kui enamik olukordi nõuab ning vastav isikuandmete kaitse üldmäärusele ja teistele eeskirjadele.

Lihtne kasutada ka mitte tehnikainimestel

Alati tekib olukordi, mil teie töötajad peavad otsustama, kas dokumenti, e-maili jne krüpteerida või mitte. On äärmiselt oluline, et nad saaksid antud tarkvara kasutada ning olla kindlad, et andmete krüpteerimise tagajärjel ei lukusta nad endid või volitatud saajaid välja.

Võtmete, seadete ja turvaseadete kaugjuhtimine

Et personal ei peaks langetama turvalisusega seotud otsuseid, saab krüpteerida kõikjalt, kuid see kipub takistama äriprotsesse ning võib vähendada produktiivsust. Kaugjuhtimise kasutusele võtmine – mis võimaldab muuta krüpteerimisvõtmeid, funktsionaalsust või turvaseadeid kaugkasutajate jaoks, kes tavaliselt on suurimaks turvariskiks – tähendab, et krüpteerimise ja turvaseadete vaikeseadeid saab kõrgendada mujal firmas tavaprotsesse piiramata.

Krüpteerimisvõtmete haldamine

Üks suurimaid kasutusraskusi seisneb selles, kuidas kasutajad saavad jagada krüpteeritud informatsiooni. Selleks on kaks meetodit:

Jagatud salasõnad, mis on tihti kergesti meelde jäetavad ja ebaturvalised või võimatud meelde jätta ja turvalised, kuid kirja pandud või unustatud.

Avalik krüpteerimisvõti, mis töötab hästi väiksemates töörühmades, kus personal vahetub vähe või üldse mitte, kuid muutub keerulisemaks suuremate või dünaamilisemate töörühmade puhul.

Tsentraalselt hallatavate jagatud krüpteerimisvõtmete kasutamine ennetab selliseid probleeme, peegeldades viisi, kuidas füüsilisi võtmeid kasutatakse majade, korterite, autode jm lukustamiseks. Personal juba mõistab seda kontsepti ning seda on vaja vaid ühe korra selgitada. Koos kaugjuhtimissüsteemiga saavutavad jagatud krüpteerimisvõtmed optimaalse tasakaalu turvalisuse ja praktilisuse vahel.

Proovige DESlock krüpteeringut tasuta

Lihtsalt täitke ankeet ja te saate tasuta prooviaja, et kogeda ESET-i krüpteeringu kasulikkust. Täpsema info saamiseks võib ESET-i partner teiega telefoni või e-maili teel ühendust võtta.

Kuidas ESET saab aidata

Meie lahendus:
ESET-i DESlock krüpteering

Isiklike andmete krüpteerimine teie süsteemides aitab täita paljusid isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid. ESET-i lahendus on võimas, seda on lihtne paigaldada ning kõvakettaid, irdmeediume, faile või e-maile saab turvaliselt krüpteerida.

DESlock krüpteering võimaldab teil täita andmekaitse kohustusi, rakendades krüpteerimist ning samas säilitada kõrge tootlikkus.  Madalate kulude ja lühikeste töötsüklitega paindliku ja lihtsasti kasutatavad DESlocki vastu ei saa ükski muu toode.

Kliendipoolne interaktsioon on minimaalne, teie firma andmete vastavust ja turvalisust parendatakse ühest MSI paketist. Serveri kaudu on lihtne hallata kasutajate ja tööjaamu ja laiendada teie firma kaitset väljaspool firma võrku.

Mida DESlock krüpteering pakub

Lihtne ja võimas krüpteering igas suuruses organisatsioonidele krüpteerib turvaliselt kõvaketastel, irdseadmetel või e-maili teel saadetud failid

Sertifikaat: FIPS 140-2 Kinnitatud 256 bit AES krüpteering turvalisuse tagamiseks

Hübriidpilvel põhinev juhtimisserver krüpteerimisvõtmete ja turvaseadete täielikuks kaugjuhtimiseks.

Microsoft® Windows® 10 tugi, 8, 8.1, sealhulgas UEFI ja GPT, 7, Vista, XP SP 3; Microsoft Windows Server 2003-2012; Apple iOS

Algoritmid & standardid: AES 256 bit, AES 128 bit, SHA 256 bit, SHA1 160 bit, RSA 1024 bit, Triple DES 112 bit, Blowfish 128 bit

DESlock+ Pro kasud

Kogu ketta krüpteerimine
Kiire ja läbipaistev operatsioonisüsteemieelne turvalisus

Irdmeediumi krüpteerimine
Igasuguse turvapoliitikaga firmadele sobiv irdmeediumi krüpteerimine

Outlook-moodul e-mailide & manuste jaoks
Läbi Outlooki saab lihtsalt saata ja vastu võtta krüpteeritud e-maile ja manuseid

Virtuaalsed kettad & krüpteeritud arhiivid
Looge turvaline krüpteeritud köide oma arvutis või muus asukohas või krüpteeritud koopia kogu kataloogipuust ja selle failidest

Failide & kaustade krüpteerimine
Kiire ja läbipaistev, tagab lisaturvalisuse

Tekstide & lõikepuhvrite krüpteerimine
Kogu või osalise teksti krüpteerimine: veebibrauserid, andmebaasid, e-mailid

Tsentraliseeritud juhtimisega ühilduv
Täielik kontroll litsentside ja tarkvara funktsioonide, turvaseadete ja krüpteerimisvõtmete üle

DESlock+ Go porditav krüpteering
Kergesti kasutatav tarkvara litsentseerimata süsteemidesse paigaldamiseks

Proovige DESlock krüpteeringut tasuta

Lihtsalt täitke ankeet ja te saate tasuta prooviaja, et kogeda ESET-i krüpteeringu kasulikkust. Täpsema info saamiseks võib ESET-i partner teiega telefoni või e-maili teel ühendust võtta.

Tagamaks parimat kogemust meie veebilehel, kasutame me küpsiseid. Rohkem informatsiooni.

OK